Jesteś tutaj: Start / Dyrekcja

Dyrekcja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie jest jednostką organizacyjną podległą Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie: Krystyna Procyk

Zadania Inspekcji Handlowej w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski przy pomocy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie wchodzącego w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy swojego zastępcy, wydaje zarządzenia, decyzje, wytyczne i polecenia uwzględniające kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Do zadań Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:
- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
- kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym w zakresie określonym w ustawach regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
- podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
- organizowanie i prowadzenie stałego polubownego sądu konsumenckiego,
- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- kierowanie do właściwych sądów wniosków o ukaranie sprawców wykroczenia oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa,
- prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji:

  • ograniczenie wprowadzania produktów do obrotu,
  • wstrzymanie wprowadzania produktów do obrotu,
  • wycofanie produktów z obrotu,
  • wstrzymanie świadczenia usług,
  • niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie: Krzysztof Wojciechowski

Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:
- kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora,
- koordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Wydziału Kontroli Produktów Nieżywnościowych i Usług,
- koordynowanie i nadzorowanie pracy Delegatury w Elblągu i Delegatury w Ełku,
- wydawanie decyzji i postanowień w zastępstwie Wojewódzkiego Inspektora.

Dyrektor Delegatury w Elblągu: Mariusz Mączka

Dyrektor Delegatury w Ełku: Anna Jabłońska

Dyrektorzy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie działają z upoważnienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, kierują działalnością Delegatury w zakresie powierzonych zadań i są za nie bezpośrednio odpowiedzialni przed Wojewódzkim Inspektorem.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Olsztyn
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7677

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-04-12 08:06:20AdministratorZmiana na stanowisku z-cy W-M InspektoraDyrekcja
2024-03-29 09:48:27AdministratorZmiana na stanowisku W-M WIIHDyrekcja
2023-09-21 12:25:13AdministratorDodanie danych nowego z-ca Woj. InspektoraDyrekcja
2021-01-15 00:00:00AdministratorZmiana osoby na stanowisku Dyektora w Delegaturze w EłkuDyrekcja
2020-10-01 12:10:40AdministratorZmiana stanowiska dyrektora delegatury w ElblągDyrekcja
2020-08-19 11:45:27AdministratorZmiana dyrektora w Delegaturze w EłkuDyrekcja