Jesteś tutaj: Start / Wydziały

Wydziały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Prawno – Organizacyjny i do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (POK)
- naczelnik:
Natalia Cieślak,

z-ca: Grzegorz Mrozek


Do zadań Wydziału POK należy w szczególności:
- obsługa prawna Inspektoratu,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i opiniowanie aktów prawnych regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
- realizacja uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
- kontrola prawidłowości działania i przestrzegania przepisów w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
- obsługa kadrowa pracowników Inspektoratu,
- organizowanie i prowadzenie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
- przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg i wniosków,
- podejmowanie i koordynowanie mediacji w celu ochrony interesów konsumentów,
- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Wydział Nadzoru Rynku, Kontroli Produktów i Usług (KNR) - naczelnik: Elżbieta Koziołowska

Do zadań wydziału KNR należy w szczególności:

- planowanie, organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie: dyrektyw nowego podejścia, ogólnego bezpieczeństwa produktów, przepisów dotyczących systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, funkcjonowania rynku artykułów nieżywnościowych oraz usług bytowych świadczonych dla ludności;
- analiza rynku mająca na celu identyfikację negatywnych zjawisk i zagrożeń;
- podejmowanie działań i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów na podstawie i w granicach prawa, objętych kompetencjami Wydziału;
- realizacja w toku kontroli uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym prowadzenie postępowania mandatowego;
- opracowywanie, na podstawie wyników kontroli, projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i wystąpień  pokontrolnych w zakresie określonym w pkt 1;
- opracowywanie, na podstawie wyników kontroli, wystąpień do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanych instytucji i organizacji;
- zgłaszanie propozycji tematów kontroli, przygotowywanie projektów planów pracy kontrolnej, opracowywanie metodyk i programów;
- sporządzanie informacji i sprawozdań zbiorczych oraz analiza informacji i sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych nadsyłanych przez delegatury  Wojewódzkiego Inspektoratu;
- udzielanie konsumentom i przedsiębiorcom porad i informacji objętych kompetencjami wydziału;
- współpraca ze środkami społecznego przekazu w zakresie spraw objętych kompetencjami wydziału;
- prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i ich interpretacji
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA)
- główny księgowy:
Justyna Nikowska

Do zadań Wydziału BA należy w szczególności:
- współuczestniczenie w tworzeniu budżetu Inspektoratu,
- obsługa finansowa Inspektoratu,
- realizowanie bieżących wydatków rzeczowych oraz inwestycyjnych,
- prowadzenie spraw związanych z administracyjno-gospodarczą obsługą Inspektoratu,
- prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
- prowadzenie sekretariatu Inspektoratu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Olsztyn
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5008

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-18 12:04:38AdministratorZmiana nazwiska naczelnika wydziału BAWydziały
2020-07-01 00:00:00AdministratorZmiany wydziałówWydziały