Jesteś tutaj: Start / Podstawa Prawna

Podstawa Prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspekcja Handlowa działa na podstawie
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1668 ze zm. ) Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy:

 1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1173),
 2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931),
 3. zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (tekst jednolity M.P. z 2018r., poz. 208, ze zm.) ,
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1072),
 5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 496),
 6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. Nr 127, poz. 1056),
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie określania regulaminu organizacji i działań stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz.1356)
 8. Ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r., poz. 1823)
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017r., poz. 1014)

  Uprawnienia mandatowe inspektorów Inspekcji Handlowej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 63, poz. 587 ze zm.), natomiast uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w trybie uproszczonym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Olsztyn
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2751