Jesteś tutaj: Start / Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny, który rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1668 ze zm.).

Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1)wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2)spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3)sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
4)wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
5)rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.
6)Z postępowania przed sądem sporządza się protokół.

W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ww. ustawami stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.).

-Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

-Wniosek Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

-Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

-Zapis na sąd polubowny Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

-Lista rzeczoznawców Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

Lista arbitrów Stałego Sądu Polubownego działającego przy WIIH w Olsztynie Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

Umowa o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego Pliki: .PDF , wersja dostępna cyfrowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Olsztyn
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2778